Singlet oxygen-responsive micelles for enhanced photodynamic therapy

Li, Xiaodan; Gao, Min; Xin, Keting; Zhang, Ling; Ding, Dan; Kong, Deling; Wang, Zheng; Shi, Yang; Kiessling, Fabian; Lammers, Twan; Cheng, Jianjun; Zhao, Yanjun (Corresponding author)

New York, NY [u.a.] : Elsevier (2017)
Journal Article

In: Journal of controlled release
Volume: 260
Page(s)/Article-Nr.: 12-21

Identifier